21 heinäkuun, 2024

Automaattinen Tienaaminen

Automatisoi Tienaaminen ja muuta elämäsi

Home » Korjattava auto saa helposti romutustuomion: Varaosien myynti kielletään. Arviointikriteerit ja toimenpiteet

Korjattava auto saa helposti romutustuomion: Varaosien myynti kielletään. Arviointikriteerit ja toimenpiteet

5 min read

Korjattava auto saa helposti romutustuomion. Ehdotus vaikuttaa ankaralta, eikä vain lato- ja romuautojen omistajille. Omistaja kun ei itse päätä milloin auto on romu ja romuauton määritelmä on lavea. Luultavasti korjattavissa olevia autoja tuomitaan romuksi.
AJONEUVOJEN KORJATTAVUUDEN ARVIOINTIKRITEERIT:

Ajoneuvon korjattavuutta arvioitaessa on otettava huomioon useita teknisiä ja taloudellisia seikkoja. Seuraavassa on yhteenveto ajoneuvojen korjattavuuden arviointikriteereistä:

 1. Tekninen korjauskelvottomuus:
  • Ajoneuvo katsotaan teknisesti korjauskelvottomaksi, jos se täyttää ainakin yhden seuraavista kriteereistä: a) Se on leikattu paloiksi tai sen käyttökelpoiset osat on irrotettu. b) Se on hitsattu kiinni tai suljettu eristysvaahdolla. c) Se on kokonaan palanut niin, että moottoritila tai matkustamo on tuhoutunut. d) Se on ollut vedessä niin, että kojelauta on ollut vedenpinnan alapuolella. e) Yhtä tai useampaa seuraavista ajoneuvon komponenteista ei voida korjata tai vaihtaa: i) Ajoneuvon ja maan väliset komponentit (kuten renkaat ja pyörät), jousitus, ohjaus, jarrut ja niiden hallintalaitteet. ii) Istuinten kiinnitykset ja liitokset. iii) Turvatyynyt, esikiristimet, turvavyöt ja niiden toimintaan liittyvät oheiskomponentit. iv) Ajoneuvon runko ja alusta. f) Ajoneuvon rakenne- ja turvakomponenteissa on peruuttamattomia teknisiä vikoja, jotka estävät niiden vaihtamisen, kuten metallin vanheneminen, useita katkoksia pohjamaaleissa tai liiallinen puhkiruostuminen. g) Sen korjaaminen edellyttää moottorin, vaihteiston, korin tai alustan vaihtamista, jolloin ajoneuvon alkuperäiset tunnistetiedot häviävät.
 2. Taloudellinen korjauskelvottomuus:
  • Ajoneuvo on taloudellisesti korjauskelvoton, jos sen markkina-arvo on alhaisempi kuin sellaisten korjausten kustannukset, jotka ovat tarpeen sen palauttamiseksi tekniseen kuntoon, joka riittäisi katsastustodistuksen saamiseen siinä jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo oli rekisteröity ennen korjaamista .

Näiden kriteerien perusteella päätetään, onko ajoneuvo korjattavissa vai tulisiko se romuttaa.

Jo moottorin tai vaihteiston vaihtaminen näyttäisi johtavan romutustuomioon. Nestevuodot sekä jarrujen ja ohjauksen osien kuluneisuus voisi johtaa myöskin tuomioon.

Romuajoneuvon määritelmä ja korjattavuuden arviointikriteerit:

 1. Romuajoneuvo:
  • Romuajoneuvo on ajoneuvo, joka täyttää joko seuraavat ehdot: a) Se on direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä jätettä. b) Se on korjauskelvoton liitteessä I olevan A osan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.
 2. Tekninen korjauskelvottomuus:
  • Ajoneuvo katsotaan teknisesti korjauskelvottomaksi, jos se täyttää ainakin yhden seuraavista kriteereistä: a) Se on ollut vedessä niin, että vedenpinta on pysynyt kojelaudan alapuolella, ja sen moottori tai sähköjärjestelmä on vaurioitunut. b) Ajoneuvon ovet eivät ole kiinni siinä. c) Siitä on vuotanut polttoainetta tai polttoainehöyryjä, mikä aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. d) Sen nestekaasujärjestelmästä on vuotanut kaasua, mikä aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. e) Siitä on vuotanut käyttönesteitä (polttoaine, jarruneste, jäätymisenestoaine, akkuhappo ja jäähdytysneste), mikä aiheuttaa vesien pilaantumisen riskin. f) Sen jarrut ja ohjauksen osat ovat liian kuluneita.
  • Jos jokin näistä edellytyksistä täyttyy, on tehtävä yksilöllinen tekninen arviointi siitä, riittääkö ajoneuvon tekninen tila katsastustodistuksen saamiseen jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo oli rekisteröity ennen sen korjaamista .

Romuajoneuvojen lisämäärittelyt:

Seuraavat kriteerit voivat toimia lisäperusteina määritettäessä, onko käytetty ajoneuvo romuajoneuvo:

 1. Ajoneuvon tunnisteiden puuttuminen:
  • Ajoneuvon tunnisteiden, erityisesti ajoneuvon valmistenumeron, puuttuminen voi viitata siihen, että ajoneuvo on romuajoneuvo.
 2. Omistajan tuntemattomuus:
  • Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, se voi olla merkki romuajoneuvosta.
 3. Katsastuksen laiminlyönti:
  • Jos ajoneuvolle ei ole tehty vaadittua kansallista teknistä katsastusta yli kahteen vuoteen siitä päivästä, jolloin katsastus olisi edellisen kerran pitänyt tehdä, se voi olla merkki romuajoneuvosta.
 4. Suojauksen puute:
  • Jos ajoneuvoa ei ole asianmukaisesti suojattu vaurioitumiselta varastoinnin, kuljetuksen, lastaamisen ja purkamisen aikana, se voi olla romuajoneuvo.
 5. Luovutus valtuutettuun keräyspisteeseen tai jätteenkäsittelylaitokseen:
  • Jos ajoneuvo on luovutettu käsiteltäväksi valtuutettuun keräyspisteeseen tai valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen, se voidaan luokitella romuajoneuvoksi.

Näiden lisäperusteiden perusteella voidaan arvioida, onko ajoneuvo romuajoneuvo vai ei.

Purkuosien käyttörajoitukset romuajoneuvoissa:

Ajoneuvojen purkuosien saatavuuden kannalta on tärkeää huomioida tietyt rajoitukset, jotka määrittelevät, mitä varaosia ei saa käyttää uudelleen. Seuraavassa on yhteenveto näistä rajoituksista:

 1. Turvatyynyt ja niihin liittyvät komponentit:
  • Kaikki turvatyynyt, mukaan lukien tyynyt, pyrotekniset toimilaitteet, elektroniset ohjausyksiköt ja anturit, eivät saisi olla käytössä uudelleen.
 2. Pakokaasujen käsittelyjärjestelmät:
  • Pakokaasujen käsittelyjärjestelmät, kuten katalysaattorit ja hiukkassuodattimet, eivät ole sopivia uudelleenkäyttöön.
 3. Äänenvaimentimet:
  • Äänenvaimentimia ei tulisi käyttää uudelleen.
 4. Turvavyöasennelmat:
  • Automaattiset tai muut turvavyöasennelmat, mukaan lukien vyönauhat, lukot, kelauslaitteet ja pyrotekniset toimilaitteet, eivät ole sopivia uudelleenkäyttöön.
 5. Istuimet:
  • Jos istuimissa on turvavöiden kiinnityspisteitä ja/tai turvatyynyjä, niitä ei tulisi käyttää uudelleen.
 6. Ohjauslukot:
  • Ohjauslukot, jotka vaikuttavat ohjauspyörän akseliin, eivät ole sopivia uudelleenkäyttöön.
 7. Ajonestolaitteet ja anturit:
  • Ajonestolaitteita sekä antureita ja elektronisia ohjausyksiköitä ei tulisi käyttää uudelleen.

Näiden rajoitusten tarkoituksena on varmistaa liikenneturvallisuus ja ympäristönsuojelu, ja siksi näitä osia ei tulisi käyttää uusien ajoneuvojen rakentamiseen eikä jo markkinoille saatetuissa ajoneuvoissa.

Joten auton korjaaminen tulee mahdottomaksi millään hinnalla, jos näitä osia ei saa enää uutena mistään.

Romutustuomio ja omistajan velvollisuudet:

Ajoneuvon omistajan on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, kun ajoneuvosta tulee romuajoneuvo. Tässä on yhteenveto 26 artiklan mukaisista omistajan velvollisuuksista:

 1. Romuajoneuvon toimittaminen käsittelylaitokseen:
  • Kun ajoneuvosta tulee romuajoneuvo, sen omistajan on toimitettava se valtuutettuun käsittelylaitokseen tai 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa keräyspisteeseen ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon siitä, että ajoneuvo täyttää liitteessä I olevan A osan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut korjauskelvottomuuden (romutustuomion) kriteerit.
 2. Romutustodistuksen esittäminen rekisteröintiviranomaiselle:
  • Ajoneuvon omistajan on esitettävä asianomaiselle rekisteröintiviranomaiselle romutustodistus, kun ajoneuvo on päätetty romuttaa.

Näiden velvollisuuksien tarkoituksena on varmistaa, että romuajoneuvot käsitellään asianmukaisesti liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Autoille tulee lisäksi passi (Ajoneuvon kiertotalouspassi).

Romuksi tuomittua autoa ei voi enää myydä kenellekään varaosa-autoksi. Vaikka olisi kyse omasta autosta, sitä voi olla vaikeaa säilyttää kovin pitkään varaosa-autona: “ilman aiheetonta viivytystä”.
Linkki ehdotukseen.

EIKÄ tässä vielä kaikki.

Verotulojen lisääminen vanhoista autoista:

Suomen Autokierrätys Oy ehdottaa keinoja, joilla voidaan lisätä verotuloja vanhoista autoista. Tässä on yhteenveto ehdotetuista toimenpiteistä:

 1. Rekisterikäytännön muutos:
  • Suomen Autokierrätys Oy ehdottaa, että nykyistä rekisterikäytäntöä muutettaisiin niin, että jatkossa autoa ei voisi ilmaiseksi enää pitää rekisteritiedoissa.
  • Tämä tarkoittaisi sitä, että autojen pitkäaikainen liikennekäytöstä poisto muuttuisi mahdottomaksi.
 2. Velvoitteiden noudattamisen valvonta:
  • Suomen Autokierrätys Oy:n näkemyksen mukaan ne, jotka eivät hoida velvoitteitaan asianmukaisesti, saisivat asiasta muistutuksen vuosittain.
  • Tämä voisi kannustaa autoilijoita noudattamaan velvoitteitaan, kuten ajoneuvoveron maksamista.
 3. Ajoneuvoveron kerääminen liikenteestä poiston ajalta:
  • Ehdotuksen mukaan ajoneuvovero voitaisiin kerätä vastaisuudessa myös liikenteestä poiston ajalta.
  • Tämä voisi tuoda lisää verotuloja vanhoista autoista.

Näiden toimenpiteiden avulla voidaan parantaa verotulojen keräämistä ja edistää vastuullista autoilua.
Linkki uutiseen

Vastaa

Copyright ®Automaattinen Tienaaminen© All rights reserved.
Exit mobile version