24 toukokuun, 2024

Automaattinen Tienaaminen

Automatisoi Tienaaminen ja muuta elämäsi

Home » Huumeiden käytön vaikutukset raskauteen

Huumeiden käytön vaikutukset raskauteen

10 min read

Huumeiden käytön vaikutukset raskauteen, eli naiseen, sikiöön ja vauvaan. Usein huumeiden käyttäjien raskaaksi tuleminen on suunnittelematonta. Tämän myötä raskausongelmat liittyvät paitsi suoraan huumeisiin, myös niihin elämäntapoihin, joita huumeiden käyttöön liittyy. Näitä elämäntapoihin liittyviä asioita ovat esimerkiksi puutteellinen ravitsemus, hoitamattomat perussairaudet, heikosti toteutuva äitiyshuolto, riskikäyttäytyminen ja naisen kokema stressi. Huumeita käyttävät naiset tulevat usein äitiyshuollon piiriin vasta raskauden myöhäisemmissä vaiheissa, joten raskaudenaikaisten komplikaatioiden ja elämäntapojen aiheuttamien riskien hoitaminen viivästyy. Jos raskaana oleva nainen käyttää huumeita, on kyseessä riskiraskaus, ja sitä tulee seurata erikoissairaanhoidossa. Huumeiden käyttöön yleisesti liittyy lisääntynyt keskenmenoriski, mutta myös aivoverenvuodon tai aivoinfarktin riski raskaana olevalla naisella ja sikiöllä. Pistettävien huumeiden käyttäjät altistuvat infektioriskille joko veriteitse tai elämäntapojen seurauksena. Esimerkiksi yhteiset pistovälineet ja mikrobien saastuttamat huumeet voivat aiheuttaa infektioita. Veren välityksellä ihmisestä toiseen leviäviä taudinaiheuttajia ovat immuunikatovirus, eli HIV, sekä B, C ja D –hepatiittivirukset. Suomessa akuutti B-hepatiitti ja D-hepatiitti ovat harvinaisia. Pistokohta voi infektoitua. Bakteerin tai sienen pääsy verenkiertoon piston yhteydessä voi aiheuttaa hengenvaarallisen sepsiksen, eli verenmyrkytyksen. Infektiot voivat levitä pistokohdasta verenkierron kautta muihin kudoksiin ja sydämeen. Mikäli huumetta ruiskutetaan laskimoiden sijasta valtimoihin, saattaa siitä seurata tukkeumia ja sen myötä raajojen ääreisosien kuolioita. Tablettimuotoisten huumeiden (esim. metadoni tai bentsodiatsepiini) käyttäminen pistämällä voi saada aikaan talkin kertymisen keuhkoihin, joka voi saada aikaan keuhkovaurion, talkoosin. Talkoosi aiheuttaa aluksi rasitushengenahdistusta, mutta saattaa johtaa jopa kuolemaan. Tablettien pistämisen lopettaminen voi pysäyttää taudin etenemisen.

Raskaus, lastensuojeluilmoitus, synnytys ja valvonta

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus täytyy tehdä, mikäli on perusteltu syy epäillä syntyvän lapsen tarvitsevan lastensuojelullisia tukitoimia heti syntymänsä jälkeen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään jo ennen kuin lapsi on syntynyt. Synnytyksen yhteydessä lapsesta otetaan aina ulostenäytteitä (Lapsenpihka eli mekonium) joita kautta selviää onko huumeita tai lääkkeitä käytetty raskauden aikana. Jos positiivinen tulos, tämän jälkeen viimeistään äiti ja vastasyntynyt lapsi siirtyy sosiaalipediatrian asiakkaiksi jossa lapsen kasvua ja kehitystä seurataan tarkemmalla tasolla kuin neuvolassa, (neuvolapalvelu toimii samanaikaisesti sosiaalipediatrian asiakkuuden aikana) lastenlääkäri tutkii ja tarkkailee lapsen käyttäytymistä käyntikerroilla. Asiakkuus kestää yleensä noin vuoden (jos haasteita ei ilmene) ja sosiaalipediatria toistetaan myös seuraavan syntyvän lapsen kohdalla (äidin menneisyyden seuraus), jos aiemman lapsen syntymästä on kulunut noin 3 vuotta. Toisen lapsen syntymän kohdalla jos ulostenäyte on puhdas huumeista ja lääkkeistä, sosiaalipediatrian käynti voi olla enää vain jopa yhden käynnin mittainen.

Huumausaineet;

Kannabis

Kannabis. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö aiheuttaa lisääntynyttä limaisuutta ja yskää. Myös käheä ääni on tavallista kannabiksen käyttäjillä. Kannabiksen käytön aiheuttamia mielenterveyshäiriöitä ovat ahdistuneisuushäiriö ja psykoosi. Psykoosissa henkilöllä esiintyy aistiharhoja, hajanaisuutta ja harhaluuloja. Psykoosissa olevan henkilön todellisuudentaju horjuu. Kannabiksen aiheuttama psykoosi vaatii välitöntä hoitoa. Tutkimukset viittaavat kannabiksen käytön lisäävän skitsofreniaan sairastumisen riskiä. Jopa puolet kannabispsykoosin sairastaneista saa myöhemmin skitsofreniadiagnoosin.

Kannabis. Hiilimonoksidia, eli häkää muodostuu kannabista polttaessa jopa viisinkertaisesti tupakkaan verrattuna, jonka seurauksena sikiön kudosten hapettuminen saattaa vähentyä. Rasvaliukoinen THC, joka on yksi keskeisistä kannabiksen psykoaktiivisista aineista, siirtyy istukan kautta sikiöön raskaudenaikaisen kannabiksen
käytön yhteydessä. Kannabikselle on ominaista, että se poistuu hitaasti elimistöstä. Runsaan ja toistuvan käytön jälkeen kannabista voi olla mitattavissa raskaana olevan naisen verenkierrosta jopa kuukauden kuluttua. Tämä pitkittää niin ikään sikiön altistumisaikaa. Meta-analyysin mukaan ennenaikaisen synnytyksen riski lisääntyy, mikäli kannabiksen käyttöon vähintään viikoittaista ja sen lisäksi raskaana oleva nainen tupakoi. Kannabiksen käytön ja tupakoinnin yhteisvaikutuksesta myös kohtukuoleman riski saattaa olla lievästi suurentunut. Synnytystä edeltävään kannabisaltistumiseen liittyy sikiön kasvun häiriintyminen. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö saattaa lisätä ennenaikaisuuden riskiä. Kohdunsisäisen sikiökuoleman riski nousee kannabiksen käytön myötä 2,3-kertaiseksi. Raskaudenaikainen runsas kannabiksen käyttö voi suurentaa kohtukuoleman, kohdunsisäisen kasvuhidastuman ja ennenaikaisuuden riskiä.

Kannabis. Laajassa 24 tutkimusta sisältävässä meta-analyysissa todettiin kannabikselle altistuneiden vastasyntyneiden syntymäpainon olevan pieni useammin, kuin niillä, jotka eivät olleet altistuneet kannabikselle. Ne vastasyntyneet, jotka olivat raskauden aikana altistuneet kannabikselle, tarvitsivat myös hoitoa vastasyntyneiden tehovalvontaosastolla useammin, kuin altistumattomat vastasyntyneet. Kannabikselle raskausaikana altistuneet vauvat ovat syntyessään lyhempiä, heillä on pienempi päänympärys, ja he painavat vähemmän, kuin kannabikselle altistumattomat vastasyntyneet. Kannabikselle ennen syntymää altistuneilla vastasyntyneillä voi olla erilaisia oireita altistuksen seurauksena. Näitä oireita ovat vapina, nykinä, yliaktiivinen Moron heijaste ja ärtyisyys. Joissain tutkimuksissa on havaittu, että sikiöaikana kannabikselle altistuneilla esiintyy keskushermostoperäisiä oireita alle viikon iässä. Näitä oireita ovat esimerkiksi näköjärjestelmän kehityksen viivästyminen, sekä säpsähtely ja vapina. Nämä oireet ovat poistuneet kuukauden ikään mennessä.

Kokaiini

Kokaiini. Raskaana olevan naisen kokaiinin käyttöön liittyy ennenaikaisen synnytyksen, tai raskauden keston lyhentymisen riski. Siihen liittyy myös istukan ennenaikaisen irtoamisen riski, sekä pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen tyyppinen taudinkuva. Raskaana olevilla, kokaiinia käyttävillä naisilla on todettu enemmän aliravitsemusta ja anemiaa, kuin kokaiinia käyttämättömillä. Kokaiinin käyttäjillä on myös suurentunut aivoverenvuotojen ja erilaisten sydänongelmien, kuten infarktin, iskemian ja rytmihäiriöiden riski. Sydämeen ja verisuonistoon, sekä korkeaan verenpaineeseen liittyvien ongelmien olevan yleisempiä kokaiinin käyttäjillä, kuin muilla odottavilla äideillä. Kokaiinin nuuskaaminen aiheuttaa nenäverenvuotoa, hajuaistin heikkenemistä, kroonista nuhaa ja nenän väliseinän rikkoutumista. Kokaiini saattaa myös aiheuttaa lihastuhon seurauksena munuaisvaurioita. Kokaiini sisältää usein levamisolia, jota käytetään kokaiinissa jatkeaineena. Tämän jatkeaine aiheuttaa ihonekrooseja, vaskuliitteja, verisuonitukoksia, muutoksia verisolujen tuotannossa ja muutoksia aivojen valkeassa aineessa. Sikiön kokaiinille altistuminen jatkuu vielä äidin päihtymystilan jälkeen, koska kokaiini kertyy kohdunseinämään, lapsiveteen ja sikiökalvoihin. Raskaana olevan naisen kokaiinin käyttöön liittyy perinataalisen infektion ja sikiön kuoleman riski. Kokaiinin käyttöön liittyy keskenmenon riski. Kokaiinialtistus raskauden aikaisessa vaiheessa voi lisätä keskenmenon riskiä. Myöhemmässä raskauden vaiheessa kokaiinin käyttö voi aiheuttaa istukan irtoamisen. Istukan irtauma voi johtaa vaikeaan verenvuotoon, ennenaikaiseen synnytykseen ja sikiökuolemaan. Kokaiinilla on verisuonia supistava vaikutus, ja sen vuoksi kokaiinin käyttöön voi liittyä lisääntynyt riski keskushermoston ja sydämen poikkeavuuksiin, mahasuolikanavan perforaatioihin ja infarkteihin, sekä raajapuutoksiin.

Kokaiinille altistuminen aiheuttaa sikiölle ja lapselle erilaisia riskejä ja ongelmia. Näitä ongelmia ja riskejä ovat pienipainoisuus raskauden kestoon verrattuna, sekä pieni syntymäpaino. Kokaiinille raskausaikana
altistuneet vastasyntyneet syntyivät 31 tutkimusta käsittäneen meta-analyysin mukaan keskimäärin 1,5 viikkoa aiemmin, kuin kokaiinille altistumattomat lapset. Kokaiinille altistuneet lapset painoivat keskimäärin 492g vähemmän kuin altistumattomat. Kokaiinille raskauden loppuvaiheilla altistuneilla vauvoilla voi esiintyä syntyessään riippuvuutta ja he voivat kärsiä vieroitusoireista, kuten tärinästä, unettomuudesta, lihaskouristuksista ja vaikeuksista syöttämisessä. Kokaiinialtistuneilla vauvoilla voi olla pienempi pää, kasvu hidastunut, ja synnynnäisiä poikkeamia.

Crack-kokaiini

Crack-kokaiinin käyttö puolestaan saattaa aiheuttaa äidille kuumetta, pupillien laajentumista, henkistä epätasapainoa, proteinuriaa ja kouristuksia. Crackin käytön oireet ovat monella tapaa samankaltaiset kuin
pre-eklampsiassa, joten pre-eklampsian diagnosointi voi näissä tilanteissa olla haastavaa. Raskaudenaikainen käyttö myös lisää keskenmenon, istukan repeämisen, ennenaikaisen synnytyksen, kohdun repeämän, maksan repeämisen, sydämen rytmihäiriöiden ja infarktien sekä kuoleman riskiä.
Crack-kokaiini on psykoaktiivinen huume, joten se ylittää äidin veri-aivoesteen lisäksi myös sikiön veri-aivoesteen. Vaikutukset aivoihin voivat olla vakavat, sillä crack aiheuttaa aivojen epämuodostumia, aivojen ja aivokuoren kehitysmuutoksia, mitkä puolestaan vaikuttavan aivosolujen erikoistumiseen ja migraatioon. Crackin käyttö on yhdistetty istukan ennenaikaiseen irtoamiseen, ennenaikaiseen synnytykseen ja sikiön pieneen kokoon sikiöikään verrattuna. Lisäksi crack jäykistää verisuonia, mikä aiheuttaa istukan verenkierron heikkenemistä, joka puolestaan voi aiheuttaa hypoksiaa, kasvun hidastumaa, asidoosia, iskemiaa, sydänkohtauksia, istukan verenvuotoa, korkeaa verenpainetta, takykardiaa, ja rytmihäiriöitä.

Crack-kokaiinia erittyy äidinmaitoon ja se aiheuttaa imetyksen myötä vastasyntyneelle ärtyneisyyttä, vapinaa ja unihäiriöitä, joten imetystä tällaisissa tapauksissa ei suositella. Ensimmäisten elinkuukausien aikana imetyksen kautta crackille altistuneilla lapsilla on myös riski kasvun hidastumiseen, lihasjänteyden heikkouteen sekä
aivosolujen kehityksen ongelmiin. Crack-kokaiinille raskausaikana altistuneet lapset syntyvät yleensä keskimääräistä pienipainoisempina ja ennenaikaisina. Heillä on myös riski ruuansulatus- ja hengityselimistön ongelmiin. Crackin, kuten muidenkin psykoaktiivisten huumeiden käyttö raskausaikana nostaa merkittävästi lapsen riskiä kärsiä vastasyntyneen vieroitusoireyhtymästä. Lapsella voi myös ilmetä syömisen ja nukkumisen vaikeuksia, muutoksia tajunnan tasossa, stressioireita, herkkyyttä, motorisia ongelmia, muutoksia reflekseissä sekä yleisiä vieroitusoireita. Crackin käyttö on yhdistetty ennenaikaiseen synnytykseen, pieneen pään ympärysmittaan ja sikiön pieneen kokoon sikiöikään verrattuna, sekä alhaiseen syntymäpainoon. Crackille sikiöaikana altistuneilla lapsilla on suurempi riski myös kuulovaurioihin, vapinaan, hyperaktiivisuuteen ja levottomuuteen.

Amfetamiini

Amfetamiini. Sydän- ja verenpaineongelmat ovat yleisiä amfetamiinin käyttäjillä. Amfetamiini paitsi nostaa verenpainetta, voi myös aiheuttaa keuhkoverenpaineen nousua. Amfetamiinin käyttöön on yhdistetty sepelvaltimotaudin suurentunut riski ja myös rytmihäiriöitä, aortan repeämisiä ja kardiomyopatiaa on raportoitu.
Amfetamiinin käyttö raskauden aikana lisää riskiä istukan repeämiseen, ennenaikaiseen kalvojen puhkeamiseen, korkeaan verenpaineeseen, pre-eklampsiaan, aivoverenkiertohäiriöihin sekä anemiaan.

Raskaudenaikainen amfetamiinialtistus lisää ennenaikaisuuden ja pienen syntymäpainon, sekä raskauden kestoon verrattaessa pienen syntymäpainon riskiä. amfetamiinille altistuneiden paino syntymähetkellä oli 10 tutkimusta sisältävän meta-analyysin perusteella keskimäärin 279 g alhaisempi, kuin vertailuryhmällä. Amfetamiinille altistuneilla vastasyntyneillä on ilmennyt syömisvaikeuksia, uneliaisuutta, ärtyisyyttä ja
heikkoa lihasjänteyttä. On kuitenkin harvinaista, että vastasyntyneellä olisi lääkehoitoa vaativia vieroitusoireita. Alle vuoden ikäisillä kohdussa amfetamiinille altistuneilla lapsilla on havaittu normaalia heikompaa motorista ja henkistä kehitystä. Amfetamiini kertyy äidinmaitoon ja maidon pitoisuus on äidin plasmapitoisuuksiin verrattuna 2,8 – 7,5–kertainen. Amfetamiinia sisältävää äidinmaitoa juoneet lapset ovat itkuisia, levottomia ja ärtyisiä.

Amfetamiinialtistus lisää ennenaikaisen synnytyksen riskiä, sekä pienen syntymäpainon riskiä raskauden kestoon nähden. Amfetamiinialtistus kasvattaa kohdunsisäisen kasvuhidastuman riskiä. Amfetamiinille altistuneilla on yleisemmin mekoniumin eli lapsenpihkan (vihertävän mustan ulosteen) värjäämä lapsivesi, joka on merkki sikiön akuutista ahdinkotilasta. Amfetamiinin käytölle altistuminen saattaa aiheuttaa myös sikiön kasvuhäiriöitä sekä sikiön kuoleman istukan toiminnan riittämättömyydestä johtuen. Kasvuhäiriöitä ovat sikiön epämuodostumat, kuten huuli- tai kitalakihalkiot, sydämen ja raajojen epämuodostumat sekä pienempi päänympärys. Myös epämuodostumia sydämen verisuonissa, kampurajalkaisuutta sekä normaalia pienempiä aivorakenteita on todettu amfetamiinialtistuksen aiheuttamiksi.

Metamfetamiini

Metamfetamiinin käyttö lisää raskaudenaikaisen verenpaineen kohoamisen, pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen, istukan ennenaikaisen irtoamisen ja kohdunsisäisen sikiökuoleman riskiä. Ennenaikaiset synnytykset ovat metamfetamiinin käyttäjillä yleisempiä kuin muilla. Jos metamfetamiinia käytetään limakalvojen kautta, aiheutuu hampaiden tukikudoksen ongelmia.
Sikiölle ei aiheutunut elinten epämuodostumia metamfetamiinin käytön seurauksena.

Raskaudenaikainen metamfetamiinin käyttö saattaa hidastaa sikiön kasvua ja suurentaa ennenaikaisuuden, sekä kohtukuoleman riskiä.
Raskaudenaikainen metamfetamiinin käyttö saattaa suurentaa pienen syntymäpainon riskiä. Metamfetamiinille altistuneiden vastasyntyneiden ja imeväisikäisten kuolleisuus on suurempi, kuin muilla. Metamfetamiinille altistuneiden vastasyntyneiden lihasjäntevyys ja vireystila saattavat olla alentuneita verrattaessa altistumattomiin. Kuitenkin hereillä ollessaan huumeille altistuneet ovat rauhattomia, säpsähteleviä ja vapisevia. Vuoden ikään mennessä sikiöaikana metamfetamiinille altistuneilla lapsilla ei vielä ole havaittu ongelmia kognitiivisissa kyvyissä.

Opiaatit

Raskaana olevan naisen opiaattien käyttöön liittyy kohonnut äitikuolleisuuden, sekä sydänpysähdyksen riski. Raskaudenaikainen opiaattien käyttö nostaa ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Opiaatit aiheuttavat pahoinvointia, suolikramppeja, ummetusta, aliravitsemusta, unettomuutta, seksuaalista haluttomuutta ja kyvyttömyyttä, sekä naisilla epäsäännöllisiä kuukautisia. Kuvantamistutkimuksella on todettu opiaattien aiheuttavan rakenteellisia muutoksia aivoissa, ja sen myötä kognitiivisten toimintojen heikkenemistä. Opiaattiriippuvaisten naisten on mahdollista saada raskauden aikana opioidikorvaushoitoa, ellei huumeista vieroittuminen muuten onnistu.

Opiaateille altistuminen lisää sikiön riskiä saada epämuodostumia. Raskaudenaikainen opiaattien päihdekäyttö vaikuttaa myös sikiön aivojen kehitykseen ja kasvuun. Opiaatteja raskausaikana käyttävien naisten raskauksiin liittyy enemmän keskenmenoja, sikiön kasvun hidastumia ja ennenaikaisia synnytyksiä, kuin muilla raskaana olevilla.Raskaana olevan naisen opiaattien käytöllä on pitkäaikaisten vaikutusten lisäksi myös välittömiä sikiöön kohdistuvia vaikutuksia. Näitä vaikutuksia ovat hengitysliikkeiden ja sykkeen hidastuminen, sydämen sykevaihtelun väheneminen ja sikiön liikkeiden väheneminen. Raskaudenaikaiseen opiaattien käyttöön on yhdistetty lisäksi istukan ennenaikainen irtoaminen, vähäinen lapsiveden määrä, kalvojen ennenaikainen repeäminen ja kuolleen lapsen synnytys.

Raskausaikana opiaateille altistuneet vastasyntyneet ovat kooltaan keskimäärin pienempiä kuin altistumattomat. Altistuneiden pituus, paino ja päänympärys syntymähetkellä ovat keskimäärin pienempiä kuin altistumattomilla. Toistuva, raskauden loppuun saakka jatkuva opiaattialtistus aiheuttaa sikiöille vieroitusoireita. Vieroitusoireet ovat yleisiä, käsittäen jopa 60 – 90 % altistuneista. Vastasyntyneiden vieroitusoireita ovat keskushermostoperäiset oireet ja kohtaukselliset oireet, autonomisen hermoston aikaansaamat oireet, univalverytmin häiriöt, heikko painon nousu, kuivuminen, syömisongelmat, oksentelu ja mahasuolikanavan oireilu. Myös muita oireita, kuten löysät ja vetiset ulosteet,
aivastelu, haukottelu, hikoilu, nenän tukkoisuus, ihon marmoroituminen, tihentynyt hengitys, nenänsiipihengitys, kuume, kimeä itkuääni, yliaktiivinen Moron heijaste, lyhyt syötönjälkeinen uni, tärinä, vapina, kouristukset, lihasnykinät, voimakas imeminen ja hankaumat nilkkojen, polvien sekä nenän alueella. Vieroitusoireet alkavat yleensä 1–3 vuorokauden kuluttua syntymästä. Loppuraskaudessa huumeille altistuneita vauvoja seurataan sairaalassa viiden päivän ajan mahdollisten vieroitusoireiden toteamiseksi.

Päihderiippuvuuteen suosittelemme:
Jos alkoholismiin ja päihderiippuvuuteen tarvitsee apua kannattaa ottaa yhteys tänne
Mikäli viet perheenjäsentä hoitoon alkoholismin takia, kannattaa hänet viedä hoitoon pahimpana mahdollisena “krapula” aamuna ja jo ennen klo 09 aamulla.
Tämän päihdehoidon käyneet potilaat saavuttavat yli 90 %:n hoitotuloksen jatkuvalla päihteettömyydellä mitattuna.
Päihderiippuvuus on koko perheen sairaus, ja siitä on myös mahdollista toipua yhdessä. Siksi otamme katkaisuhoidossa huomioon kokonaisvaltaisesti perheen ja läheiset parhaimman mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi.
Soita P: 0800-04500

Taloudellisen tilanteen saat kuntoon helposti tästä joten pystyt maksamaan hoitomaksut ilman stressiä.

1 thought on “Huumeiden käytön vaikutukset raskauteen

Copyright ®Automaattinen Tienaaminen© All rights reserved.